Ik ben op zoek naar het liedje van Ski amade

Alle vragen en antwoordenIk ben op zoek naar het liedje van Ski amade
jawikaro gevraagd, 5 jaar geleden

Ik ben op zoek naar het liedje van Ski amade

3 × vier =

3 Antwoorden
Steve beantwoord, 5 jaar geleden

Hoi,
Ben zelf ook heel lang op zoek naar dat nummer, maar kennelijk is het niet te downloaden vanwege bepaalde rechten, maar voor wat het waard is….het is een afgeleide van een muziekstuk van Wolfgang amadeus mozart. Lacrimosa heet het muziekstuk. Het is wel logisch achteraf gezien, want de reclame is voor skigebied amade, vernoemd naar amadeus mozart
Groet Steve

Geert Jalink beantwoord, 1 maand geleden

Ik weet wie de auteur is, maar het is een bewerking van Mozart, hier is de volledige versie.
Reclame muziek van Ski Amade maar dan origineel
https://www.youtube.com/watch?v=9d6_E5CLPcg
 
 

drie × een =

Geert Jalink beantwoord, 1 maand geleden

Lacrimosa van Mozart valt onder plaatenmaatschappij WEG ERMEE en wordt veel gebruikt in de koffie reclame, ik verbaas me vaak waarom mensen niet weten wat er wordt gezongen. Hier is de basis van Lacrimosa, A4 F5 D5 D5 D5- twice. Then play starting from D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5- E5 F5 G5- G5 A5- A5 where a minus is a half tone lower then letter mentioned.
Tuba mirum spargens sonum,De wonderbaarlijke bazuinPer sepulcra regionumzal allen uit het dodenrijkCoget omnes ante thronum.tot voor de troon oproepen. Mors stupebit et natura,De dood en de schepping zullen verstomd staan,Cum resurget creatura,wanneer de schepselen zullen herrijzenJudicanti responsura.om zich voor de Rechter te verantwoorden. Liber scriptus proferetur,’t Schuldboek zal worden voorgedragenIn quo totum contineturdat alles zal bevattenUnde mundus iudicetur.waarover de wereld berecht kan worden. Judex ergo cum sedebit,Is de Rechter dan gezetenQuidquid latet apparebit,zal alles, wat verborgen was, onthuld worden.Nil inultum remanebit.Niets zal ongewroken blijven. Quid sum, miser, tunc dicturus!Wat zal ik, arme, dan zeggen?Quem patronum rogaturus,Welke beschermer om hulp vragen, als zelfsCum vix iustus sit securus.de rechtvaardige nauwelijks veilig zal zijn?3. Rex tremendae Rex tremendae maiestatis,Machtige Koning, voor wie wij moeten beven,Qui salvandos salvas gratis,Gij, die hen, die gered moeten worden, redt,Salva me, fons pietatis!Gij bron van goedheid, red ook mij!4. Recordare Recordare, Jesu pie,Gedenk, goede Jezus,Quod sum causa tuae viae,dat Gij om mijnentwille gekomen zijt.Ne me perdas illa die.Laat mij op die dag niet verloren gaan. Quaerens me, sedisti lassus.Terwijl gij mij zocht, zat Gij vermoeid teneer.Redemisti crucem passus.Uw dood aan het kruis heeft mij verlost,Tantus labor non sit cassus!Laat zoveel pijn niet tevergeefs zijn geweest! Juste Judex ultionisRechter der gerechte wrake,Donum fac remissionisschenk mij vergiffenisAnte diem rationis.voor de dag des oordeels. Ingemisco tanquam reus,Ik zucht als een beklaagdeCulpa rubet vultus meus,Schuld kleurt mijn wangen.Supplicanti parce Deus.Ik smeek U, God, spaar mij. Qui Mariam absolvisti,Gij, die Maria heeft vergeven,et latronem exaudisti,en de misdadiger verhoord,Mihi quoque spem dedistio.Gij hebt ook mij hoop gegeven. Preces meae non sunt dignae,Mijn gebeden hebben geen waarde,Sed tu bonus fac benigne,maar Gij, goede God, spaar welwillendNe perenni cremer igne.mij van het eeuwig vuur. Inter over locum praesta,Wil mij een plaats tussen de schapen,Et ab haedis me sequestra,afgescheiden van de bokken,Statuens in parte dextra.aan de rechterkant bereiden.5. Confutatis Confutatis maledictis,Als de vervloekten uitgestoten zijn,Flammis acribus addictis,en prijsgegeven aan de felle vlammen,Voca me cum benedictis.roep mij dan tot de gezegenden. Oro supplex et acclinis,Met mijn hart, als tot stof vergaan,Cor contritum quasi cinis,bid ik U, deemoedig en geborgen:Gere curam mei finis.draag zorg voor mijn einde.6. Lacrimosa Lacrymosa dies illa,Op die dag van tranen, waaropQua resurget ex favillaade schuldige mens uit de as zal verrijzenJudicandus homo reus,om beoordeeld te worden, Huic ergo parce, Deus!wees hem dan genadig, o God!Pie Jesu, Domine,Lieve Jezus, Heer,Dona eis requiem. Amen!Geef hun rust. Amen!IV. Offertorium 1. Domine Jesu Domine Jesu Christe, Rex Glaoriae!Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkhied.Libera animas omnium fideliumVerlos de zielen van alle gesorven gelovigendefunctorum de poenis infernivan de straffen van de helet de profundo lacu.en van de diepe afgrondLibera eas de ore leonis.Behoed hen uit de muil van de leeuw,Ne absorbeat eas Tartarus,laat de afgrond hen niet verzwelgen.ne cadant in obscurum.Werp hen niet in de duisternisSed signifiger sanctus MichaelMaar laat de heilige Michael als banier-repraesentet eas in lucem sanctam,drager hen leiden naar het heilig licht,quam olim Abrahae promisisti etzoals Gij eertijds Abraham en zijnsemini eius.nakomelingen beloofde.2. Hostias Hostias et preces tibi, Domine,Wij dragen U offer en dankgebeden op,laudis offerimus.Heer,Tu suscipe pro animabus illis,wil ze aanvaarden tot heil van de zielenquarum hodie memoriam facimus:die wij heden gedenken.Fac eas, Domine,Laat hen, Heer, van de doodde morte transire ad vitam,overgaan naar het leven,quam olim Abrahae promisisti etzoals Gij eertijds Abraham en zijnsemini eius.nakomelingen beloofde.V. Sanctus SanctusHeilig, heilig, heilig,Sanctus Dominus Deus Sabaoth.is de Heer, God der heerscharen.Pleni sunt coeli et terra gloria tua.Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie.Hosanna in excelsis!Hosanna in de hoge!VI. Benedictus Benedictus, qui venit in nomine Domini!Gezegend, hij die in de naam des Heren komt.Hosanna in excelsis!Hosanna in de hoge!VII. Agnus Dei Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,Lam Gods, dat de zonden van de wereld draagt,dona eis requiem.Geef hun rust.Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,Lam Gods, dat de zonden van de wereld draagt,dona eis requiem sempiternam.Geef hun eeuwige rust.VIII. Communio Lux aeterna Lux aeterna luceat eis Domine,Het eeuwige licht verlichte hen, o Heer,cum sanctis tuis in aeternum,Bij Uw heiligen in eeuwigheid,quia pius es.omdat Gij goedertieren zijt.Requiem aeternam dona eis, DomineGeef hun eeuwige rust, o Heer,Lux aeterna luceat eis Domine,En het eeuwige licht verlichte hen, o Heer.
 
 
 

1 × vijf =

Je antwoord